EVALUARE ÎNTREPRINDERE (AFACERE)

EVALUARE ÎNTREPRINDERE (AFACERE)

SERVICIILE PRESTATE DE NOI CUPRIND:

- Rapoarte de Evaluare pentru intreprinderi
- Evaluarea activelor necorporale de tipul licențelor, etc.
 
ACTE NECESARE EVALUĂRII FIRMEI:
- actul de infiintare a societatii comerciale (actul constitutiv al societatii conform legii 31 cu modificarile ulterioare)
- o scurta prezentare a firmei (scurt istoric)
- principalii indicatori economico-financiari ai firmei
- bilanturile contabile pe ultimii 3 ani, conturile de profit si pierdere,politici contabile si note explicative
- situatia cash-flow-ului net
- lista mijloacelor fixe la data evaluarii
- investitii in curs
- documentele ultimului control fiscal
- ultimul raport al comisiei de cenzori
- situatia clientilor-furnizorilor
- situatia stocurilor de materii prime,materiale,productie neterminata,produse finite si alte active curente
- bugetul de venituri si cheltuieli pe urmatorii 5 ani (daca exista)
- concurenta-firme concurente
- titlurile de proprietate sau dovada dreptului de folosinta asupra terenurilor, planurile cladirilor
- situatia creditelor contractate, gajuri,ipoteci
- situatia altor sarcini care greveaza activele de baza ale societatii
- contractele de inchiriere,locatie de gestiune,concesiune si leasing
- contractele de asigurare incheiate, asigurari ale mijloacelor fixe si personalului
- litigiile la data evaluarii
- lista marcilor si brevetelor apartinand societatii
- sisteme de asigurare a calitatii
- forta de munca utilizata, calificarea si competentele acestora - numar de salariati, pe categorii de varsta si pregatire
- alte documente legale sau cu caracter juridic pe care firma le considera utile pentru evaluare, referitor la activele corporale sau necorporale, dotarea tehnica, marca, licente, calitatea produselor si serviciilor oferite