EVALUAREA INTREPRINDERII

Rapoarte de evaluare pentru:

  • evaluari pentru impozitare, raportari financiare ;
  • evaluare marci,brevete
  • evaluari pentru fuziuni / achizitii / insolvenţă / lichidari ;
  • evaluari pentru majorarea capitalului social şi/sau pentru retragerea acţionarilor;
  • evaluari de piata pentru investitii, achizitii, etc

Acte necesare evaluarii:

- actul de infiintare a societatii comerciale (actul constitutiv al societatii conform legii 31 cu modificarile ulterioare)
- o scurta prezentare a firmei (scurt istoric)
- principalii indicatori economico-financiari ai firmei
- bilanturile contabile pe ultimii 3 ani, conturile de profit si pierdere,politici contabile si note explicative
- situatia cash-flow-ului net
- lista mijloacelor fixe la data evaluarii
- investitii in curs
- documentele ultimului control fiscal
- ultimul raport al comisiei de cenzori
- situatia clientilor-furnizorilor
- situatia stocurilor de materii prime,materiale,productie neterminata,produse finite si alte active curente
- bugetul de venituri si cheltuieli pe urmatorii 5 ani (daca exista)
- concurenta-firme concurente
- titlurile de proprietate sau dovada dreptului de folosinta asupra terenurilor, planurile cladirilor
- situatia creditelor contractate, gajuri,ipoteci
- situatia altor sarcini care greveaza activele de baza ale societatii
- contractele de inchiriere,locatie de gestiune,concesiune si leasing
- contractele de asigurare incheiate, asigurari ale mijloacelor fixe si personalului
- litigiile la data evaluarii
- lista marcilor si brevetelor apartinand societatii
- sisteme de asigurare a calitatii
- forta de munca utilizata, calificarea si competentele acestora - numar de salariati, pe categorii de varsta si pregatire
- alte documente legale sau cu caracter juridic pe care firma le considera utile pentru evaluare, referitor la activele corporale sau necorporale, dotarea tehnica, marca, licente, calitatea produselor si serviciilor oferite

Tariful este stabilit în funcție de: tipul proprietății, nr. de proprietăți evaluate, complexitatea proprietății, timpul limită de realizare a raportului de evaluare, volumul de muncă pentru întocmirea raportului de evaluare.